REGULAMIN STUDIA YOGAROOM

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z klubu fitness prowadzonego przez:
 
FIORD CENTRUM WSPINACZKOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakrzewie (96-515 Nowa Sucha, Zakrzew 47), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000716854, posiadającą numer NIP: 8371840112, numer REGON: 369397997, (dalej: „Klub”).

 

ŚWIADCZENIE USŁUG
  1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia abonamentu.
  2. Sprzedaż usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia abonamentu.
  3. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może zostać przyjęta w poczet Klubowiczów za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
  4. Klubowicz podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju członkostwa.
  5. Status Klubowicza uzyskuje się z momentem zawarcia umowy poprzez jej podpisanie, a co za tym idzie również akceptację niniejszego Regulaminu,
   przy czym nie wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz Klubu wynikających z obowiązującego w Klubie cennika, w terminach
   określonych umową.
  6. Z momentem uzyskania statusu Klubowicza, każdy Klubowicz otrzymuje kartę klubowicza lub aplikację z kodem QR. W przypadku zagubienia karty Klubowicz zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty klubowicza oraz weryfikacji tożsamości.
  7. Klubowicz zobowiązuje się do terminowej zapłaty opłaty członkowskiej za dany okres rozliczeniowy.
  8. Pierwsza rata miesięczna płatna jest w dniu zawarcia umowy i stanowi zapłatę za pierwszy miesiąc korzystania z usług Klubu.
  9. Płatności wynikające z tytułu umowy zawartej w systemie płatności miesięcznej Klubowicz zobowiązuje się dokonywać płatności z góry za kolejny miesiąc, nie później niż w dniu rozpoczęcia zajęć.
  10. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki w szatni lub karty członkowskiej zostanie pobrana opłata w wysokości 50 PLN.
  11. Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
  12. Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
  13. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub, jeżeli Klub całkowicie zakończy działalność.
  14. Niezależnie od powyższych postanowień, Klubowicz nie ma prawa do korzystania z obiektów Klubu w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Klubu. W takiej sytuacji Klub jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klubowicza do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Klub ma prawo do niewpuszczenia Klubowicza na teren obiektów Klubu.
  15. Raz na 12 miesięcy Klubowicz ma możliwość zawieszenia członkostwa bez podawania przyczyny na czas określony 30 dni. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z managerem Klubu. W okresie zawieszenia członkostwa opłacanego w ratach miesięcznych obowiązek płacenia składki miesięcznej ustaje, a członkostwo wydłuża się o okres jego zawieszenia. Po zakończeniu okresu zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony i trwa do momentu zakończenia przedłużonego członkostwa. W przypadku zawieszenia Członkostwa płatnego w systemie jednorazowym Członkostwo zostaje wydłużone o okres jego zawieszenia.
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KLUBU (BEZPIECZEŃSTWO)
  1. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom.
  2. Pracownicy Klubu pozostają do dyspozycji Klubowiczów, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
  3. Klub świadczy usługi w zakresie zajęć indywidualnych i grupowych.
  4. Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność.
  5. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
  6. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora /trenera przed rozpoczęciem zajęć.
  7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku: 
 • gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,
 • nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
 • nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu,
 • gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
  1. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
  2. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. Nagrania z monitoringu są archiwizowane przez okres 3 dni.
  3. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.
MONITORING
  1. Klubowicz przyjmuje do wiadomości, że na terenie Klubu zainstalowany jest system monitoringu zarządzany przez Klub.
  2. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Klubu (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez personel Klubu, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie.
  3. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych strefach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz manager Klubu.
  4. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do 3 dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Klubowicz ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek.
GODZINY OTWARCIA
  1. Klubowicz może, w godzinach funkcjonowania Klubu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Zakres możliwości przyznanych Klubowiczowi w obrębie Klubu jest uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu.
  2. Godziny otwarcia Klubu mogą zostać określone odmiennie w każdym z punktów Klubu i dostępne są w każdej siedzibie Klubu oraz na stronie
   internetowej www.yogaroom.com.
  3. Zajęcia grupowe odbywają się wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu według ustalonego harmonogramu zamieszczonego w Klubie oraz na
   stronie internetowej www.yogaroom.co
  4. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.
FUNKCJONOWANIE W RAMACH KLUBU
  1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
  2. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
  3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
  4. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
  5. Niektóre z Klubów stanowią lokale zewnętrzne takie jak dom kultury czy szkoła. W przypadku, gdy Klub posiada swoją siedzibę w obiektach zewnętrznych,
   Klubowicze tych lokali zobowiązani są ponadto do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na
   terenie tych obiektów.
  6. Jeżeli Klub został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie lokalu zewnętrznego w związku z działaniem lub
   zaniechaniem Klubowicza, wynikającym z niezastosowania się do treści regulaminów i przepisów porządkowych, przysługuje mu prawo regresu do
   Klubowicza, odpowiadające wysokości roszczenia oraz poniesionych kosztów.
  7. Zasady dotyczące odpowiedzialności, o których mowa w ust. 5 i 6, stosuje się odpowiednio do lokali położonych w innych miejscach niż dom kultury
   czy szkoła.
  8. Niezależnie od przypadków wskazanych w Umowie, Klub ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klubowicz rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, tj.:
   – zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie
   uznawany na niedopuszczalny;
   – swym niewłaściwym zachowaniem naraża innych Klubowiczów lub personel Klubu na utratę zdrowia lub życia;
   – przekazuje swoją kartę członkowską innej osobie w celu umożliwienia jej wejścia do Klubu
   – uporczywie, pomimo co najmniej trzykrotnego wezwania do zmiany zachowania, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Klubu, odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu;
   – zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 30 dni.
  9. W przypadku rozwiązania umowy, w terminie 14 dni od jej wygaśnięcia, zwracana jest uiszczona opłata abonamentowa za niewykorzystany wskutek rozwiązania umowy okres trwania karnetu. Klubowicz nie ma obowiązku uiszczać opłaty abonamentowej za niewykorzystany wskutek rozwiązania umowy okres trwania karnetu.
  10. Za wszelkie szkody z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.
WEJŚCIE DO KLUBU
  1. Karta członkowska ma formę karty magnetycznej lub aplikacji z personalizowanym kodem QR umożliwiającej wejście do Klubu. W przypadku zgubienia karty magnetycznej, Klubowicz powinien poinformować o tym niezwłocznie pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klubowicza oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu zgodnie z cennikiem na zasadach określonych w Regulaminie Klubowicza.
  2. Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do Klubu.
  3. Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza kary zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.
  4. Trenowanie bez karty wiąże się z nałożeniem dodatkowej opłaty określonej w cenniku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.
  5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
ODZIEŻ SPORTOWA
  1. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
  2. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane
   jest korzystanie z ręcznika.
  3. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.
POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM
  1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do tych ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
  2. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
  3. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
  4. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.
ODTWARZANIE MUZYKI
  1. Słuchanie muzyki innej, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki, np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
  2. Rozmowy telefoniczne na salach ćwiczeń/siłowni/salach fitness powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
  3. Zabronione jest robienie zdjęć lub nagrywanie w Klubie pozostałych Klubowiczów bez uprzedniego uzyskania ich zgody.
ZAJĘCIA GRUPOWE
  1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem.
  2. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
  3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać:
   1. przez stronę internetową www.yogaroom.com– w celu aktywacji konta należy zalogować się pod linkiem wpisując mail podany przy zawarciu umowy z Klubem i dokonać ustawień Konta, więcej informacji znajduje się w Instrukcji na stronie https://wod.guru/coach/yogaroom; lub w recepcji Klubu: osobiście.
  4. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 60 min przed rozpoczęciem
   zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła.
  5. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości
   lokalowych oraz specyfiki zajęć.
  6. Klubowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów
   przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu.
RODZINA, PRZYJACIELE I DZIECI
  1. Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko Klubowicze.
  2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
SZATNIA
  1.  Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu. Rzeczy pozostawione w szafce przechowane będą w klubie przez okres 30 dni. Po tym czasie zostaną zutylizowane.
  2. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar sal do ćwiczeń.
  3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
DOPING I INNE ŚRODKI
  1. W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
  2. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
  3. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
  4. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, zostanie powiadomiona Policja.
KORZYSTANIE Z SYSTEMU WODGURU
  1. Każdy Klubowicz ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.
  2. Każdy Klubowicz posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Klubowiczowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła do systemu WodGuru innym Klubowiczom lub jakimkolwiek innym osobom.
  3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Klubu oraz umożliwienia Klubowiczom korzystania ze wszystkich udogodnień Klubu.
  4. W systemie WodGuru Klubowicz uzyskuje informacje o: – posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
   –  treningach, w których Klubowicz uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył; – prowadzonej korespondencji w ramach systemu; – prowadzonych w ramach Klubu treningach i zajęciach; -dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności; ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Klub lub trenera. – W ramach systemu WodGuru Klubowicz uzyskuje następujące
   uprawnienia: – wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Klubowicza;
   – przeglądanie oferty treningów i zajęć w ramach Klubu;
   – zapisywanie się na treningi i zajęcia w ramach Klubu;
   – dokonywanie płatności za karnety i treningi;
   – wypisywanie się z zajęć i treningów;
   – kontaktowanie się z trenerami, innymi Klubowiczami oraz osobami prowadzącymi zajęcia; – uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia klubu.
  5. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Klubowicz posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją
  6. WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.
  7. Klubowicz zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
  8. Klubowiczowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje się w szczególności: rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu; nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć; wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem Danych Osobowych Klubowiczów jest Fiord Centrum Wspinaczkowe z siedzibą Zakrzew 47, 96-513 Nowa Sucha, posiadający NIP: 8371840112, z którym Klubowicz może skontaktować się listownie
  pod w/w adresem, mailowo pisząc na adres info@yogaroom.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, firmę, NIP, adres IP), dane
  adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem).
 3. Dane osobowe Klubowiczów przetwarzane są w celu: zawierania umów
  oraz realizacji oferowanych przez Klub usług oraz ich rozliczenia; zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Klubu; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klubie; ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami; archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności; a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej (o ile Klubowicz wyraził na to zgodę).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub pod adresem https://wod.guru/coach/yogaroom oraz zawarcia Umowy.
 5. Dane osobowe Klubowiczów, będą przechowywane przez okres: – obowiązywania Umowy zawartej z Klubowiczem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Klubu wynikającym z powszechnie – obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Klub lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Klubu, – na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klubowiczów, Klub przekazuje dane osobowe Klubowiczów podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Klubu uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi sprzątania, usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Klub celach, o których mowa powyżej.
 7. Klubowiczom, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje: – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; – prawo do sprostowania swoich danych; – prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; – prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego; – prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Klub będzie przetwarzał dane
 8. Klubowicza w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 9. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
REKLAMACJE
  1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub, Klubowicz może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu, przesłać
   na adres Klubu lub na adres poczty elektronicznej info@yogaroom.pl.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.
  3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za
   pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Klubowiczowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
   dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
   rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się
   skuteczna w terminie wskazanym przez Klub, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostępnienia Klubowiczom zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń,
   bądź poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w systemie WodGuru, lub wysłanie nowej treści Regulaminu na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany przez Klubowicza przy zawieraniu Umowy.
  2. Zmiany Regulaminu wiążą Klubowicza, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Klubowicz nie wypowie Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
  3. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
  4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 1 września 2022 roku.